REGULAMIN KONKURSU 

„MIXUJ WARIACIE” 

1. Definicje. 

1.1. Użyte w treści Regulaminu pojęcia mają znaczenie nadane im poniżej: 1) Regulamin – oznacza niniejszy dokument, określający zasady i warunki organizacji oraz udziału w Konkursie, prawa i obowiązki Organizatora, Organizatora wykonawczego i Uczestników. 

2) Konkurs – oznacza konkurs przeprowadzany przez Organizatora z pomocą Organizatora wykonawczego w terminie i na warunkach określonych w Regulaminie. 

3) Zgłoszenie do Konkursu / Zgłoszenie Konkursowe – oznacza przesłanie Zadania Konkursowego na zasadach określonych w Regulaminie. 

4) Zadanie Konkursowe / Praca Konkursowa – oznacza zadanie opisane w ust. 4.1 Regulaminu. 

5) Uczestnik – oznacza osobę, która zaakceptowała Regulamin oraz spełniła warunki uczestnictwa w Konkursie, określone w ust. 4.1. Regulaminu. 

6) Zwycięzca/Laureat – oznacza Uczestnika, który spełnił warunki określone w Regulaminie, dokonał Zgłoszenia do Konkursu i który otrzymał Nagrodę. 

7) Nagroda – oznacza nagrodę opisaną w ust. 6.1 Regulaminu. 

2.1. Organizatorem Konkursu oraz administratorem danych osobowych jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), przy ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000636642, o kapitale zakładowym w wysokości 113.215.000 PLN w całości pokrytym, NIP: 5223071241, REGON: 365388398, zwana w Regulaminie „Organizatorem”. 

2.2. Organizatorem wykonawczym Konkursu jest CUKIER WORKS S.A. z siedzibą w Warszawie (02-141), przy ul. Ustrzyckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000719720, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, wpłaconym w całości, NIP: 5213817176, zwana dalej „Organizatorem wykonawczym”. 

2.3. Organizator wykonawczy działa na zlecenie, za wiedzą i zgodą oraz zgodnie ze ścisłymi wytycznymi Organizatora. Organizator wykonawczy ponosi odpowiedzialność za koordynację obsługi Konkursu, kontakt z Uczestnikami (w tym z Laureatami) i współpracę z podmiotami zewnętrznymi zaangażowanymi celem poprawnego przeprowadzenia Konkursu oraz wstępne rozpatrzenie ewentualnych reklamacji dotyczących sposobu przeprowadzenia Konkursu. Za pozostałe kwestie, w tym treść Regulaminu, odpowiedzialność ponosi Organizator. 

2.4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, ani żadną inną formą gry losowej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych. Konkurs odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie oraz zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). 

2.5. Udział w Konkursie jest dobrowolny. Uczestnik przed przystąpieniem do Konkursu obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu. Uczestnik, przystępując do Konkursu, zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.. 

2. Postanowienia ogólne. 

1) posiada konto na portalu TikTok®, prowadzone zgodnie z regulaminem opublikowanym na: https://www.tiktok.com/legal/terms-of-service?lang=pl; 

2) najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła osiemnaście lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych bądź najpóźniej w dniu rozpoczęcia Konkursu ukończyła 13 lat, ale nie ukończyła lat 18 i posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, przy czym osoba taka poprzez przystąpienie do Konkursu oświadcza, że uzyskała zgodę opiekunów prawnych do wzięcia udziału w Konkursie na zasadach przewidzianych Regulaminem; 

3) posiada stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, 

4) skutecznie dokonała Zgłoszenia do Konkursu w sposób opisany w Regulaminie. 

1) zapoznanie się z Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień, 

2) spełnienie wszystkich warunków określonych w Regulaminie, 

3) zgłoszenie się do Konkursu w Czasie jego trwania poprzez wykonanie Zadania Konkursowego polegającego na nagraniu filmu w aplikacji TikTok przy użyciu kompozycji „WARIACIE!!1?” autorstwa Wac Toja; Praca Konkursowa zawierać może w szczególności lipsynki, układy choreograficzne, przejścia, mogą być też w niej wykorzystane dowolne funkcjonalności udostępniane przez portal TikTok (w szczególności filtry i efekty), 

2.6. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.7. Konkurs rozpocznie się w dniu 7 października 2021 roku o godz. 00:01. Zgłoszenia do Konkursu będą przyjmowane do dnia 14 października 2021 roku, do godz. 23:59 („Czas trwania Konkursu”). 

2.8. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez komisję konkursową powołaną przez Organizatora wykonawczego i Organizatora, składającą się z 3 osób („Komisja”). 

3.1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (tj. Dz.U.2017.459 z późn. zm.), która spełnia następujące warunki: 

3.2. Konkurs ma charakter dobrowolny i jest kierowany wyłącznie do Uczestników, którzy złożyli Zgłoszenie do Konkursu za pośrednictwem portalu TikTok®. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego TikTok®. Serwis społecznościowy TikTok ®nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Uczestników za przeprowadzenie Konkursu. Wszelkie dane osobowe wymagane i powierzane przez Uczestników są przekazywane Organizatorowi, a nie serwisowi TikTok®. 

3.3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście, przy wykorzystaniu własnego profilu na portalu TikTok®. Niedopuszczalne jest tworzenie kont i dokonywanie Zgłoszeń do Konkursu w imieniu osób trzecich, ani za pośrednictwem ich kont. Organizator zastrzega, że w takich przypadkach przysługuje mu prawo wykluczenia Uczestnika z Konkursu i pozbawienia Uczestnika prawa do Nagrody w Konkursie. 

3.4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy oraz inne osoby wykonujące świadczenia (na podstawie innego rodzaju umowy, takiej jak umowa o dzieło, umowa zlecenie czy umowa o świadczenie usług) na rzecz Organizatora lub Organizatora wykonawczego oraz następujący członkowie ich rodzin, tj. wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, powinowaci w tej samej linii lub stopniu, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu. 

3.5. W przypadkach wykrycia działań́ niezgodnych z Regulaminem, w szczególności próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez korzystanie z dodatkowego oprogramowania w celu manipulowania udziałem w Konkursie i wynikiem Konkursu, Uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu. 

4.1. Warunkiem przystąpienia do Konkursu przez Uczestnika jest: 

3. Uczestnicy Konkursu. 

4. Zasady i warunki udziału w Konkursie. 

4) opublikowanie Pracy Konkursowej na swoim profilu na portalu TikTok z użyciem hasztagu #mixujwariacie w opisie filmu, przy czym Praca Konkursowa musi być udostępniona publicznie co najmniej w okresie od Zgłoszenia do wybrania Zwycięzców. 

1) być niezgodne z prawem, sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami, a także przepisami prawa, w tym w zakresie propagowania systemów faszystowskich czy nazistowskich w szczególności zawierać treści rasistowskich, obraźliwych czy wulgarnych, 

2) zawierać nazw własnych, imion i nazwisk, 

3) naruszać dóbr osobistych osób trzecich, 

4) dotyczyć innych kwestii niż wskazane w punkcie 4.1, 

5) zawierać materiałów chronionych prawem autorskim, 

6) w inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu. 

4.2. Z chwilą opublikowania Pracy Konkursowej spełniającej warunki wskazane w Regulaminie Uczestnik dokonuje Zgłoszenia Konkursowego. 

4.3. Zgłoszenia dokonane w nieprawidłowy sposób lub niewłaściwej formie (w tym: niezawierające wskazanego powyżej hashtagu) lub poza Czasem Trwania Konkursu, a także niespełniające innych warunków przewidzianych Regulaminem, nie będą oceniane i nie będą przedmiotem rozstrzygnięcia Konkursu. Organizator nie jest zobowiązany do informowania osoby, która dokonała nieskutecznego Zgłoszenia, że zostało ono złożone niezgodnie z wymogami Regulaminu, na skutek czego zostało ono uznane za nieskuteczne i że osoba ta nie bierze w udziału Konkursie. 

4.4. Każdy Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko jeden raz. Zgłoszenie Konkursowe nie może: 

4.5. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, wyrażające wolę przystąpienia do Konkursu, zobowiązane są przed przystąpieniem do Konkursu do zapoznania się z Regulaminem, postępowania zgodnie z treścią Regulaminu i zaakceptowania go. Dodanie Zgłoszenia Konkursowego, o którym mowa w ust. 4.1. Regulaminu, uznaje się za równoznaczne z potwierdzeniem, że osoba wysyłająca Zgłoszenie zapoznała się z treścią Regulaminu i akceptuje go w całości. 

4.6. Organizator i Organizator wykonawczy zastrzegają sobie prawo do wykluczenia z Konkursu Uczestników, którzy naruszają postanowienia Regulaminu, podają dane niepełne, niewłaściwe lub niezgodne z prawdą, nie spełniają warunków Regulaminu, których Zgłoszenia do Konkursu zawierają treści wskazane w ustępie 4.3. Regulaminu, w tym: powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, rasistowskie, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, czy propagujące przemoc, a także naruszające prawa i dobra osobiste osób trzecich. W takim przypadku Zgłoszenia do Konkursu nie będą uwzględnianie, a ich autorzy nie mogą ubiegać się o przyznanie Nagrody. 

4.7. W Konkursie mogą brać udział jedynie Zgłoszenia przesłane w Czasie trwania Konkursu. W Konkursie nie będą brać udziału Zgłoszenia do Konkursu dokonane przez Uczestników zarówno przed rozpoczęciem Konkursu, jak i po jego zakończeniu. 

4.8. Dokonując Zgłoszenia, Uczestnik w przypadku wygranej wyraża zgodę na publikację swoich danych w celu ogłoszenia o rozstrzygnięciu Konkursu. 

4.9. Dokonując Zgłoszenia Uczestnik oświadcza, iż zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich, a w tym: że Uczestnik pozyskał wszelkie zgody niezbędne do dokonania Zgłoszenia (w tym: zgody osób, których wizerunek został utrwalony w Pracy Konkursowej), umożliwiające eksploatację Pracy Konkursowej zgodnie z zasadami objętymi Regulaminem. Jednocześnie, dokonując Zgłoszenia Konkursowego zawierającego wizerunki, Uczestnik oświadcza, że każda z osób, której wizerunek jest utrwalony w Pracy Konkursowej, wyraziła zgodę na umieszczenie jej wizerunku w Pracy Konkursowej. Uczestnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich w związku z przesłanym Zgłoszeniem do Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się naprawić wszelkie szkody wyrządzone Organizatorowi, Organizatorowi wykonawczemu oraz innym osobom trzecim w przypadku, 

gdyby to oświadczenie okazało się nieprawdziwe, w tym: zwrócić tym podmiotom koszty, jakie podmioty te poniosły w związku z naruszeniem praw lub dóbr osób trzecich, a także zwolnić te podmioty ze wszelkiej odpowiedzialności z tego tytułu. 

4.10. Oceny Prac Konkursowych dokona 3-osobowa Komisja złożona z 2 (słownie: dwóch) przedstawicieli Organizatora i 1 (słownie: jednego) przedstawiciela Organizatora Wykonawczego. 

4.11. Laureatami zostaną Uczestnicy, którzy spełnią wymogi przewidziane Regulaminem, a których Prace Konkursowe zostaną uznane przez Komisję za najciekawsze, najbardziej oryginalne, niepowtarzalne i kreatywne. W Konkursie zostanie wyłowionych co najmniej 10 Laureatów. O ostatecznej liczbie Laureatów zdecyduje jakość przesłanych Prac Konkursowych. 

5. Wyłonienie Zwycięzców. 5.1. Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej w ciągu trzech dni roboczych od daty zakończenia Czasu trwania Konkursu. Organizator wykonawczy lub Organizator skontaktuje się bezpośrednio ze Zwycięzcami w wiadomości prywatnej za pośrednictwem konta #zabkapolska na portalu TikTok. W terminie jednego dnia od kontaktu ze strony Organizatora wykonawczego lub Organizatora Zwycięzca zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, wiek, e-mail oraz numer telefonu, nazwa użytkownika na portalu TikTok. Organizator wykonawczy lub Organizator ustalą ze Zwycięzcą termin, w którym Zwycięzca podpisze oświadczenie o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do jego Zadania Konkursowego na rzecz Organizatora wykonawczego oraz udzieleniu na rzecz Organizatora wykonawczego określonych zgód i upoważnień związanych z eksploatacją Pracy Konkursowej („Oświadczenie”), wzór oświadczenia stanowi załącznik do Regulaminu. Oświadczenie zostanie przesłane do Zwycięzcę kurierem, przy czym jeśli Zwycięzca nie będzie obecny w miejscu i czasie wskazanym przez niego jako miejsce i czas podpisania Oświadczenia, a także jeśli Zwycięzca nie podpisze Oświadczenia, Nagroda nie przysługuje, a w szczególności Praca Konkursowa nie będzie uwzględniona w wyprodukowanym przez Organizatora klipie do utworu „„WARIACIE!!1?” („Wideoklip”). W przypadku, jeśli Zwycięzca jest osobą niepełnoletnią, Oświadczenie musi być dodatkowo potwierdzone przez jego opiekuna prawnego. 

5.2. W przypadku braku reakcji ze strony Zwycięzcy w terminie wskazanym powyżej bądź braku podania wszystkich wymaganych danych w terminach wskazanych powyżej, Nagroda przepada. Nagroda taka pozostaje do dyspozycji Organizatora. 

6.1. Nagrodami w Konkursie (dalej: „Nagrody”) są: 

6.2. Nagrody dla Zwycięzców, o których mowa w punkcie a) powyższego ustępu, zostaną nadane w ciągu 21 dni roboczych od dnia przekazania przez Uczestnika wszelkich niezbędnych danych do przyznania Nagrody (w tym: przekazania Oświadczenia). 

6.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wskazanie przez Zwycięzcę błędnych danych adresowych lub błędnego numeru telefonu przekazywanych Organizatorowi przez Zwycięzcę w celu doręczenia Nagrody. Zwycięzca ma obowiązek dbać o prawdziwość podanych przez siebie danych osobowych. Zwrot przesyłki właściwie zaadresowanej tzn. wedle podanych przez Zwycięzcę danych, skutkuje przepadkiem Nagrody, o której mowa w punkcie 6.1.a), która przechodzi do dyspozycji Organizatora. 

6. Nagrody. 

 1. a) zestaw, na który składa się bluza oraz czapka o łącznej wartości 187 (słownie: sto osiemdziesiąt siedem) złotych brutto, przy czym wzór bluzy oraz rozmiar bluzy i czapki będzie przypisany Laureatowi losowo, a Laureatowi nie będą przysługiwać jakiekolwiek roszczenia w zakresie wyboru czapki oraz bluzy; 
 2. b) umieszczenie Pracy Konkursowej bądź jej części w Wideoklipie; premiera klipu przewidziana jest na 25.10.2021 r. 

6.4. Koszty doręczenia Nagród pokrywa Organizator. 

6.5. Nagrody nie podlegają wymianie na inną ani na ich równowartość pieniężną. Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich, wypłacenie równowartości Nagrody, jak również rezygnacja z części Nagrody. Rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody innemu Uczestnikowi. 

6.6. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, zrzeczenie się Nagrody jest skuteczne, jeżeli zostało dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

6.7. Dostarczenie Nagrody, o której mowa w punkcie 6.1.a), możliwe jest tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

6.8. Wartość Nagrody, która nie będzie objęta zwolnieniem podatkowym zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zostanie powiększona o dodatkowe świadczenie pieniężne w wysokości należnego podatku dochodowego obliczonego na podstawie wartości brutto Nagrody. Kwota pieniężna nie zostanie wypłacona Zwycięzcy, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, o czym Uczestnik biorący udział w Konkursie zostaje niniejszym powiadomiony i przyjmuje do wiadomości. Płatnikiem wskazanego powyżej podatku jest Organizator. 

6.9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania Uczestnika lub zmianę innych danych przez Uczestnika, uniemożliwiającą dostarczenie Nagrody albo powiadomienia o wygranej oraz za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych. 

7.1. W Czasie trwania Konkursu oraz w terminie 14 dni od jego zakończenia, Uczestnicy mogą zgłaszać reklamacje dotyczące Konkursu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres do korespondencji lub adres e-mail, wskazanie nazwy profilu składającego reklamację na portalu TikTok, przyczynę reklamacji oraz żądanie. Reklamacje niezawierające danych wymienionych powyżej, nie będą rozpoznane. 

7.2. Reklamacja może zostać przesłana listem poleconym na adres Organizatora wykonawczego wskazany ust. 2.2 powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: kontakt@zabka.pl. 

7.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora wykonawczego oraz Organizatora w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana w tej samej formie, w jakiej została złożona reklamacja. 

7.4. Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

7. Postępowanie reklamacyjne. 

8. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań. 

8.2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: sekretariat@zabka.pl, formularz kontaktowy pod adresem: https://zabka.pl/pl/o-zabce/kontakt, telefonicznie pod numerem: + 48 618 563 700 lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

8.3. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym każdy Uczestnik może się skontaktować poprzez e-mail: IOD@zabka.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

8.4. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu: 

1) przeprowadzenia Konkursu, w tym rozpatrzenia ewentualnych reklamacji – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany 

przez administratora, który polega wyłonieniu zwycięzców Konkursu i przyznaniu nagród; 

2) oznaczenia autorstwa Pracy Konkursowej – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą; 

3) dochodzenia, ustalenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora polegający na obronie swoich interesów gospodarczych. 

8.5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora, w tym: Organizatorowi wykonawczemu. 

8.6. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych. Okres przetwarzania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez administratora. 

8.7. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzanie. 

8.8. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych oparte jest przesłance prawnie uzasadnionego interesu administratora, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

8.9. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim UE zwykłego pobytu Uczestnika, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli przetwarzanie danych osobowych Uczestnika narusza przepisy prawa. 

8.10. Podanie danych osobowych w celu wzięcia udziału w Konkursie jest konieczne- bez podania danych osobowych nie jest możliwe wzięcie udziału w Konkursie. 

9. Prawa autorskie 

9.1. Uczestnik dokonując Zgłoszenia do Konkursu oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe i osobiste prawa autorskie do Zadania Konkursowego oraz że Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich. 

9.2. Zwycięzca zobowiązany jest do złożenia, na warunkach przewidzianych Regulaminem, Oświadczenia, na mocy którego, w szczególności: 

a) przeniesie na rzecz Organizatora wykonawczego prawa autorskie do Pracy Konkursowej na zasadach w Oświadczeniu wskazanym; 

b) upoważni Organizatora wykonawczego do wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej, a także przeniesie na Organizatora wykonawczego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej; 

c) upoważni Organizatora wykonawczego do wykonywania autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej oraz zobowiąże się do ich niewykonywania; 

d) upoważni Organizatora wykonawczego do eksploatacji wizerunków i artystycznych wykonań wszystkich osób, których wizerunek / artystyczne wykonanie zostały uwzględnione w Pracy Konkursowej; 

e) zobowiąże się zwolnić Organizatora wykonawczego i inne osoby trzecie z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu eksploatacji Pracy Konkursowej. 

Oświadczenie stanowi integralną część Regulaminu, a jego podpisanie na zasadach przewidzianych Regulaminem jest warunkiem koniecznym do uzyskania Nagrody. 

10. Postanowienia końcowe 

10.1. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym: Kodeksu cywilnego. 

10.2. Wszelką korespondencję związaną z Konkursem lub Regulaminem należy kierować na adres Organizatora wykonawczego wskazany ust. 2.2 powyżej lub pocztą elektroniczną na adres: zabka@cukier.pl 

10.3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora wykonawczego, Organizatora oraz na stronach internetowych https://www.zabka.pl/akcje-promocyjne oraz https://www.jakiesosiwowariacie.pl („Strony”). 

10.4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Konkursie poprzez wysłanie, w Czasie Trwania Konkursu, e-maila na adres zabka@cukierworks.pl, z informacją o takiej rezygnacji. 

10.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, o ile nie spowoduje to pogorszenia warunków Uczestnika oraz zasad uczestnictwa w Konkursie. W przypadku zmiany Regulaminu, informacja o zmianie oraz nowy Regulamin zostaną̨ zamieszczone na Stronach w taki sposób, że każdy Uczestnik będzie miał do niego dostęp. 

10.6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7 października 2021 roku. 

Załącznik 

Wzór Oświadczenia 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU 

dotyczące konkursu „MIXUJ WARIACIE” (dalej: Konkurs”) organizowanego przez Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, 61-586 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000636642, o kapitale zakładowym w wysokości 113.215.000 PLN w całości pokrytym, NIP: 5223071241, REGON: 365388398. 

Dane autora Pracy Konkursowej / osoby składającej oświadczenie 

Imię i Nazwisko: ……………………………………………………………………, wiek:…………….., adres zamieszkania: ……………………………………………………………………………………………… 

przy eksploatacji Pracy Konkursowej na potrzeby Utworu chcę być podpisany/a jako: __________________________ / chcę pozostać anonimowy/a1. 

1 Niepotrzebne skreślić. 

Ja. niżej podpisana/y oświadczam, że Praca Konkursowa jest utworem stworzonym przeze mnie, jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich oraz nie jest obciążona prawami osób trzecich. 

Przeniesienie praw do Pracy Konkursowej 

Niniejszym, z chwilą złożenia Oświadczenia, w zamian za Nagrodę przewidzianą Regulaminem, przenoszę na Organizatora wykonawczego Konkursu, tj. Żabka Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), ul. Stanisława Matyi 8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000636642, o kapitale zakładowym w wysokości 113.215.000 PLN w całości pokrytym, BDO: 000016909, NIP: 522-30-71-241, REGON: 365388398, autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy Konkursowej „MIXUJ WARIACIE”, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych oraz bez odrębnego wynagrodzenia, oprócz przyznanej Nagrody, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 1062), w tym na następujących polach eksploatacji i w zakresie: 

 1. a) utrwalania jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na kasetach wideo, na dysku komputerowym, DVD, Blue-Ray, pamięci przenośnej, dyskietce, na taśmie magnetycznej, na kliszy fotograficznej, płycie analogowej, płycie kompaktowej, na CD, VCD, CD-ROM i plikach w jakimkolwiek znanym formacie plików, 
 2. b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w szczególności światłoczułą, magnetyczną, audiowizualną, cyfrową (w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku), optyczną, drukarską w dowolnej formie, techniką zapisu komputerowego, 
 3. c) eksploatacji w całości lub we fragmentach w sieci on-line, w tym wprowadzania do pamięci komputera i/lub rozpowszechniania w sieci multimedialnej, w tym w Internecie i/lub udostępnianie w postaci cyfrowej w nieograniczonej ilości nadań i wielkości nakładów, 
 4. d) publicznego udostępniania, w dowolnej formie, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie, oraz w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych, m.in. DSL/ADSL, w szczególności za pośrednictwem sieci internet oraz GSM lub innej sieci, a w szczególności w formie True Tones, Real Tones), nadawania, remitowania, odtwarzania, publiczne udostępnianie (w tym: fragmentów), 
 1. e) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór został utrwalony – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem egzemplarzy utworów lub oryginału, 
 2. f) wykorzystywania w dowolnej formie na potrzeby reklamy lub promocji lub w utworach multimedialnych, 
 3. g) najmu i/lub użyczania i/lub dzierżawy i/ lub udzielania licencji i/lub innych praw do korzystania w dowolnym celu, dowolnym osobom trzecim. 

Zezwalam również na wykonywanie przez Organizatora oraz Organizatora praw zależnych do Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych powyżej, przenoszę na Organizatora oraz Organizatora wykonawczego prawo wykonywania praw zależnych do Pracy Konkursowej oraz przenoszę na Organizatora oraz Organizatora wykonawczego prawo do zezwalania na wykonywanie praw zależnych do Pracy Konkursowej na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

Upoważniam Organizatora do wykonywania autorskiego prawa osobistego do Pracy Konkursowej bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez odrębnego wynagrodzenia. Oświadczam, że upoważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest upoważnieniem wyłącznym i w jego zakresie zrzekam się uprawnienia do wykonywania autorskich praw osobistych do Pracy Konkursowej oraz do udzielania upoważnienia innym osobom. 

Oświadczam, że nie powierzyłam/em i że nie powierzę Pracy Konkursowej w zarząd jakiejkolwiek organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz, że zrzekam się pośrednictwa takich organizacji, w tym: zrzekam się wynagrodzenia, które mogłoby być mi należne od takich organizacji. 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na to, by Praca Konkursowa była eksploatowana w całości lub w części, w tym: również w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Organizatora. 

Zgoda na korzystanie z wizerunku 

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na korzystanie z mojego wizerunku utrwalonego w Pracy Konkursowej w takim zakresie, w jakim możliwe jest korzystanie z samej Pracy Konkursowej. Oświadczam również, że wszystkie osoby, których wizerunki zostały utrwalone w Pracy Konkursowej („Osoby Trzecie”), wyraziły zgodę na wykorzystanie ich wizerunków na zasadach przewidzianych Oświadczeniem i że nie będą wnosiły jakichkolwiek zastrzeżeń przeciwko Organizatorowi wykonawczemu i innym osobom co do eksploatacji ich wizerunków na zasadach przewidzianych Oświadczeniem. 

Oświadczam, że powyższa zgoda nie jest ograniczona ilościowo ani terytorialnie. Podmiot, na rzecz którego zgoda zostaje udzielona, uprawniony jest do nieodpłatnego używania, obróbki, powielania oraz rozpowszechniania dowolną techniką utrwalonego wizerunku, zarówno mojego, jak i Osób Trzecich, bez ograniczeń ilościowych, terytorialnych i czasowych, a także uprawniony jest do dostosowywania utrwalonego wizerunku, zarówno mojego, jak i Osób Trzecich, do potrzeb Wideoklipu i innych materiałów, w ramach których ma być on użyty (w szczególności poprzez elektroniczne przetwarzanie, kadrowanie, zestawianie z wizerunkami innych osób, uzupełnianie komentarzem, itp.) bez obowiązku akceptacji przeze mnie bądź Osoby Trzecie efektu takich działań. Wizerunek nie może być rozpowszechniane w formie, którą można powszechnie uznać za obraźliwą bądź nieetyczną lub w jakikolwiek inny sposób naruszającą zasady współżycia społecznego. 

Niniejsza zgoda ma charakter bezterminowy, związku z czym zobowiązuję się do jej nieodwoływania, a także zobowiązuję się, że Osoby Trzecie jej nie odwołają, o ile nie zostaną naruszone zasady, na jakich została ona udzielona. 

Niniejszym oświadczam, że poinformowałem Osoby Trzecie o zasadach korzystania z ich wizerunku objętych niniejszym oświadczeniem, a także, że jestem osobą uprawnioną do udzielenia zgody na korzystanie z wizerunku, zarówno w odniesieniu do mojego wizerunku, jak i wizerunku Osób Trzecich, i ponoszę z tytułu złożonych oświadczeń pełną odpowiedzialność wobec zarówno Organizatora Wykonawczego, jak i Organizatora. 

Uprawnienia w zakresie artystycznych wykonań 

Jednocześnie, z chwilą przeniesienia praw do Pracy Konkursowej, przenoszę na Organizatora wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania artystycznymi wykonaniami utrwalonymi w Pracy Konkursowej, w tym na wszelkich znanych w dniu przeniesienia w/w praw polach eksploatacji, w tym wymienionych w art. 86 ust. 1 pkt 2 Ustawy oraz na polach eksploatacji, na jakich doszło do przeniesienia majątkowych praw autorskich do Pracy Konkursowej, a także: 

 1. (i) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy artystycznego wykonania, w tym zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
 2. (ii) w zakresie obrotu egzemplarzami, na których artystyczne wykonanie utrwalono – wprowadzania do obrotu, użyczania lub najmu egzemplarzy, 
 3. (iii) w zakresie rozpowszechniania artystycznego wykonania w sposób inny niż określony w lit. ii – nadawania, reemitowania oraz odtwarzania, chyba że są one dokonywane za pomocą wprowadzonego do obrotu egzemplarza, a także publicznego udostępniania utrwalenia artystycznego wykonania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. 

każdorazowo w zakresie nie węższym niż prawa do Pracy Konkursowej 

W rezultacie upoważnień złożonych mi przez Osoby Trzecie, których artystyczne wykonania zostały zawarte w Pracy Konkursowej, a także działając we własnym imieniu i na własną rzecz, gwarantuję Organizatorowi bezterminowe upoważnienie do: 

 1. (i) wykonywania w imieniu wyżej wskazanych osób przysługujących im praw osobistych (a w szczególności osobistych praw artystów wykonawców), jednocześnie gwarantując, że zarówno ja, jak i Osoby Trzecie, nie będą wykonywać przysługujących im praw osobistych (a w szczególności: praw osobistych artystów wykonawców) wobec Organizatora wykonawczego i innych osób upoważnionych do korzystania z Pracy Konkursowej, a także, że upoważnienie to nie zostanie odwołane; 
 2. (ii) oznaczania w/w przedmiotów praw własności intelektualnej nazwiskiem tych osób, ich pseudonimem albo udostępniania ich anonimowo; 
 3. (iii) wprowadzania zmian i przeróbek Pracy Konkursowej, w tym wykorzystywania ich w części lub w całości oraz łączenia z innymi przedmiotami praw własności intelektualnej, w tym utworami lub elementami nietwórczymi, a także dokonywania wszelkich modyfikacji Pracy Konkursowej i poszczególnych ich elementów oraz rozpowszechniania tak zmienionych przedmiotów praw własności intelektualnej. 

Pozostałe oświadczenia 

Oświadczam, iż jest mi wiadome, że Zadanie Konkursowe stanie się częścią Wideoklipu, który zostanie rozpowszechniony przez wytwórnię Universal Music Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Wytwórnia”) we wszelkich dostępnych formach, formatach i kanałach dystrybucji i – w razie jakichkolwiek wątpliwości – zakres praw objętych Oświadczeniem należy interpretować w sposób, który umożliwili realizację celu, o którym niniejszym zdaniu. W szczególności, 

oświadczam, iż jest mi wiadome, że wszelkie uprawnienia przyznane Organizatorowi wykonawczemu na mocy Oświadczenia mogą być przez niego przenoszone na rzecz Wytwórni, a także, że Praca Konkursowa będzie łączona z innymi zadaniami konkursowymi nagrodzonymi w Konkursie, a także z innymi materiałami, a następnie eksploatowana w ramach utworu audiowizualnego. 

Oświadczam, iż zobowiązuję się nie dochodzić od Organizatora, Organizatora wykonawczego oraz Wytwórni jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu eksploatacji Pracy Konkursowej, gdyby takie wynagrodzenie było mi należne na jakiejkolwiek podstawie prawnej, i zrzekam się jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu eksploatacji Pracy Konkursowej, gdyby takie wynagrodzenie było mi należne na jakiejkolwiek podstawie prawnej. 

Oświadczam, działając w imieniu Osób Trzecich, że Osoby Trzecie zobowiązały się nie dochodzić od Organizatora, Organizatora wykonawczego oraz Wytwórni jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu eksploatacji Pracy Konkursowej, gdyby takie wynagrodzenie było im należne na jakiejkolwiek podstawie prawnej, i że zrzekły się jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu eksploatacji Pracy Konkursowej, gdyby takie wynagrodzenie było im należne na jakiejkolwiek podstawie prawnej. 

Oświadczam, że na żądanie Organizatora wykonawczego lub, gdy będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa, przygotuję i przekażę Organizatorowi wykonawczemu odpowiednie dokumenty, jak również podpiszę dodatkowe oświadczenia woli lub umowy oraz podejmę wszelkie dodatkowe czynności prawne niezbędne dla zapewnienia pełnej skuteczności przeniesienia praw, o których mowa powyżej, na rzecz Organizatora wykonawczego. Oświadczam również i zobowiązuję się, że Osoby Trzecie złożą analogiczne dokumenty i oświadczenia. 

Oświadczam i zobowiązuję się, że naprawię wszelkie szkody poniesione przez Organizatora wykonawczego, Organizatora, Wytwórnię bądź inne osoby trzecie, w tym zwrócę koszty obsługi prawnej, jeżeli szkody takie powstaną w związku z nieprawdziwością oświadczeń lub zapewnień złożonych w Oświadczeniu. W szczególności, oświadczam i zobowiązuję się, że zwolnię podmioty wskazane w poprzednim zdaniu z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z podniesienia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń związanych z korzystaniem z Pracy Konkursowej lub wykonywaniem innych uprawnień w stosunku do Pracy Konkursowej zgodnie z Oświadczeniem, w tym: wstąpię w miejsce tych podmiotów do wszelkich postępowań prowadzonych z tego tytułu. 

Oświadczam, iż zapoznałem Osoby Trzecie z treścią oświadczeń złożonych w niniejszym dokumencie. 

Pojęcia pisane w niniejszym oświadczeniu wielką literą mają znaczenie przypisane im Regulaminem. 

_____________________________ 

Data, miejsce złożenia Oświadczenia oraz czytelny podpis Zwycięzcy 

Jako opiekun prawny małoletniego Zwycięzcy oświadczam, iż wyraziłam/em zgodę na udział Zwycięzcy w Konkursie, a także udzielam zgody na złożenie przez małoletniego oświadczeń objętych niniejszym dokumentem, a także potwierdzam te oświadczenia. Niniejszym oświadczam, że jestem osobą uprawnioną do udzielenia przedmiotowej zgody, a udzielona zgoda nie jest obarczona wadami prawnymi, a w szczególności, że inni opiekunowie prawni małoletniego nie sprzeciwili się wyrażeniu zgody objętej niniejszym oświadczeniem i ponoszę z tytułu złożonych oświadczeń pełną odpowiedzialność wobec Organizatora, Organizatora wykonawczego oraz 

innych osób trzecich. 

_______________________________ 

Data, miejsce złożenia Oświadczenia oraz czytelny podpis opiekuna prawnego Zwycięzcy 

Potwierdzam odebranie Oświadczenia 

__________________________________ 

W imieniu i na rzecz Organizatora wykonawczego 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

Organizator jest administratorem danych osobowych podanych zgodnie z niniejszym oświadczeniem bądź nim objętych. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Organizatorem pod adresem e-mail: iod@zabka.pl lub korespondencyjnie: 

Żabka Polska sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-586), przy ul. Stanisława Matyi 8, z dopiskiem: „Dane Osobowe”. 

Dane osobowe w zakresie podanym w niniejszym oświadczeniu będą przetwarzane przez Organizatora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a i f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), tj. odpowiednio w celu realizacji uprawnień wynikających z faktu wyrażenia zgody objętej powyższym oświadczeniem, jak też w prawnie usprawiedliwionym celu rozumianym jako identyfikacja dysponentów wizerunku i ewentualne dochodzenie roszczeń. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Organizatora, Organizatora Wykonawczego, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Organizatora na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, bądź podmiotom upoważnionym do ich pozyskania na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane przez okres, na jaki została udzielona zgoda oraz w celach archiwizacyjnych przez okres 10 lat. 

Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.